Sunday, June 12, 2011

Միխայիլ Ալեքսանդրի Վրուբել (1856-1910 թթ)
ՙԴևը և Թամարայի հո•ով հրեշտակը՚. 1891թ.
Պյոտր Պետրովիչ Կանչալովսկի (1876-1956թթ.)
ՙԿաղնիներ՚. 1919թ.
Արիստարխ Վասիլովիչ Լենտուլով (1882-1943)թթ.
ՙիժնի Նով•որոդ, Կրեմլ՚. 1911թ.
Արիստարխ Վասիլովիչ Լենտուլով (1882-1943թթ.)
ՙԾառերով բննկար՚. 1918թ.
Ալեքսանդր Վասիլևիչ Կուպրին (1880-1960թթ .)
ՙՀյուսքապատ շշով նատյուրմորտ՚1930թ.
Ալեքսանդր Վասիլևիչ Կուպրին (1880-1960 թթ. )
ՙԾառ մամռապատ լճափին՚ 1918թ.
Ալեքսանդր Վասիլևիչ Կուպրին (1880-1960 թթ).
ՙԳուդաութա՚. 1910-ական թ.
Ռոբերտ Ռաֆաիլովիչ Ֆալկ (1886-1958թթ.)
ՙՁիթենիներ, Պրովանս՚. 1933թ.
Ալեքսանդր Ալեքսանդրովիչ Օսմյորկին (1892-1953թթ.)
ՙՂրիմ, Ճանապարհ դեպի ծով՚. 1939թ.
Ալեքսանդր Ալեքսանդրովիչ Օսմյորկին (1892-1953թթ.)
ՙԳետափին, Ջրաղաց՚ 1925թ
Ռոբերտ Ռաֆաիլովիչ Ֆալկ (1886-1958թթ.)
ՙԾաղկեփունջ՚ 1936թ.
Ալեքսանդր Դավիդովիչ Դրևին (1989-1938թթ.)
ՙԱլթայ, Չորացած կեչի՚. 1930թ.
Կոնստանտին Ալեքսեևիչ Կորովին (1861-1939թթ).
ՙԿնոջ դիմանկար՚. 1917թ
Կոնստանտին Ալեքսեևիչ Կորովին (1861-1939թթ.)
ՙՓարիզ՚ 1908թ
Իլյա Իվանովիչ Մաշկով (1881-1958թթ.)
ՙՄր•եր և հատապտուղներ՚. 1916թ
Պյոտր Պետրովիչ Կանչալովսկի (1876-1956թթ.)
ՙԾաղիկներ կապուտ սափորում՚. 1943թ
Խրուստաչև Նիրկոլայ Իվանովիչ (1883-1960 թթ.)
ՙԲակ՚.
Սերով Վալենտին Ալեքսանդրովիչ (1865-1911թթ.)
ՙԵղրևանու փունջը սափորում՚. 1887թ.
Միխայիլ Ալեքսանդրի Վրուբել (1856-1910 թթ .)
ՙՍափֆո՚. 1880-ական թ.
Միխայիլ Վասիլևիչ Նեստերով (1862-1942թթ.)
ՙԳորով՚. 1906թ
Արիստարխ Վասիլովիչ Լենտւլով (1882-1943թթ.)
ՙԵրեխաներն այ•ում՚. 1918թ
Բորիս Դիմիտրովիչ Գրի•որև (1886-1939թթ.)
ՙԳազանանոց՚. 1917թ.
Էմանուիլովիչ Ի•որ Գրաբար (1871-1960թթ.)
ՙԿառուսել՚. 1905թ.
Ալեքսանդր Վասիլևիչ Կուպրին (1880-1960 թթ.)
ՙՂրիմ, հին ցայտաղբյուր՚. 1927-1928թթ
Ալեքսանդր Դավիդովիչ Դրևին (1989-1938թթ.)
ՙՍպիտակ տնակով վարդա•ույն բնանկար՚1931.
Պյոտր Պետրովիչ Կանչալովսկի (1876-1956թթ)
ՙԱյ•ի՚. 1923թ.
Արիստարխ Վասիլովիչ Լենտւլով (1882-1943թթ.)
ՙԾառերով բնանկար՚ 1918թ.
Շևչենկո Ալեքսանդր Վասիլևիչ (1882-1948)
ՙԼվացք անող կանայք՚. 1920-ական թ.

109
Նիկոլայ Պետրովիչ Կրիմով (1884-1958թթ.)
ՙՋրաղացում՚. 1915թ.
Նիկոլայ Պետրովիչ Կրիմով (1884-1958թթ.)
ՙԱրևոտ օր՚. 1920թ.

Friday, June 10, 2011

Նիկոլայ Պետրովիչ Կրիմով (1884-1958թթ.)
ՙԱռաջին ձյուն՚. 1917թ.

Thursday, June 9, 2011

Ալեքսանդր Գրի•որևիչ Տիշլեր (1898-1980թթ.)
ՙԲեմահարթակին՚. 1935թ.